r HANSEO UNIVERSITY
메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기
 • Great leap forward ,
  Hanseo University

  University of changing the world with
  specialized training

 • Great leap forward ,
  Hanseo University

  University of changing the world with
  specialized training

 • Great leap forward ,
  Hanseo University

  University of changing the world with
  specialized training

Захиралын мэндчилгээ

Becoming Leaders of
the Global Age!

Hanseo их сургууль нь барууны цаг үе болон мэргэшүүлэх боловсролын салбарыг манлайлах итгэл зорилгоор богино хугацаанд томоохон хөгжил дэвшилтэнд хүрч чадсан.

more

HSU sns

TOP